1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) obchodní společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o., se sídlem Radlická 350/107c, 158 00 Praha 5, IČ: 251 26 954, DIČ: CZ 25126954, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65407 (dále jen „poskytovatel“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí kurzu (dále jen „smlouva o poskytnutí kurzu“) uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím webového rozhraní -internetových stránek www.brandexperiencecenter.cz.
 2. Pro účely těchto obchodních podmínek se:

  Zákazníkem“ rozumí fyzická osoba, která uzavírá smlouvu o poskytnutí kurzu s poskytovatelem. Zákazníkem může být pouze spotřebitel.

  Spotřebitelem“ rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí kurzu s poskytovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

  Podnikatelem“ rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

  Kurzem“ rozumí kurz objednaný zákazníkem, jenž je předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu uzavřené mezi poskytovatelem kurzu a zákazníkem.

  Dárkovým poukazem“ se rozumí poukaz zakoupený zákazníkem, případně získaný od prodejce nebo darem, který opravňuje držitele k využití poskytovaného kurzu. Pro účely těchto obchodních podmínek se pojmem zákazník rozumí i držitel dárkového poukazu, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 3. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí kurzu.
 4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat.
 5. Pro objednání kurzu vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní poskytovatele. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

2. Předmět smluvního vztahu

 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi kurz vaření a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu za splnění dále uvedených podmínek.
 2. Zákazník se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za účast na kurzu.

3. Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany poskytovatele a zaplacením ceny za kurz zákazníkem.
 2. Objednávku zákazník vytvoří prostřednictvím webových stránek. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje poskytovatele a zákazníka (jméno, příjmení, telefon, emailová adresa), označení kurzu, termín konání kurzu, cenu kurzu a počet osob, které se zúčastní kurzu.

4. Dárkový poukaz

 1. Objednaný a uhrazený dárkový poukaz na kurz je doručován prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce v pdf formátu; v případě, že je získán od prodejce, je předán zákazníkovi v tištěné podobě.
 2. Dárkový poukaz může zákazník obdržet také formou kódu (složeného z čísel a písmen) v rámci speciálních akcí poskytovatele. Číselný kód lze následně uplatnit při vytváření objednávky kurzu na webovém rozhraní.

5. Platební podmínky

 1. Cenu za poukaz může zákazník uhradit online bezhotovostně kartou nebo bankovním převodem. Zákazník zvolí typ platby.
  1. Platba kartou: Po odeslání objednávky bude zákazník přesměrován na platební bránu GP webpay pro provedení platby. Po úspěšném zaplacení zákazníkovi přijde emailová zpráva s potvrzením objednávky a daňovým dokladem v příloze tohoto emailu.
  2. Bankovní převod: Po odeslání objednávky obdrží zákazník email s pokyny k platbě. Po úhradě bankovním převodem přijde emailová zpráva s potvrzením platby a daňovým dokladem v příloze tohoto emailu.
 2. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu ve výši stanovené v objednávce zákazníka v souladu s nabídkou poskytovatele.
 3. Cena za účast na kurzu je v případě bankovního převodu splatná ve lhůtě tří dnů od potvrzení objednávky provozovatelem.
 4. Ceny uvedené na internetových stránkách poskytovatele jsou uváděny včetně 21% DPH.
 5. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby dle obdržených platebních pokynů. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání předmětné částky na účet poskytovatele.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora poskytovatele.
 2. Lektor je povinen na začátku kurzu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce.
 3. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.
 4. Poskytovatel a lektor jsou oprávněni vyloučit z kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.
 5. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku kurzu informovat lektora o potravinových alergiích, případně dalších onemocněních, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.
 6. Účastník kurzu se nemůže kurzu zúčastnit v případě, že jeví příznaky infekčního nebo jiného onemocnění, které ohrožuje zdraví ostatních účastníků kurzu nebo pokud mu byla nařízena karanténa nebo pokud byl v průběhu posledních 14 dní před konáním kurzu ve styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy nebo s nařízeným karanténním opatřením.
 7. Provozovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi kurz až v okamžiku, kdy obdrží platbu od zákazníka. Do doby, kdy nebude cena za kurz ze strany zákazníka zaplacena, nevzniká poskytovateli povinnost kurz poskytnout.
 8. Zákazník může požádat o vrácení ceny kurzu, pakliže si zakoupí velký domácí spotřebič značky Siemens, Bosch, Gaggenau do 30 dní před konáním jím objednaného kurzu, případně do 30 dnů po absolvování kurzu. Pro tyto účely zákazník kontaktuje poskytovatele akce na emailu experincecenter@bshg.com a do přílohy emailu vloží naskenovanou kopií předmětné účtenky a číslo bankovního účtu. Zákazník obdrží nazpět cenu kurzu na svůj bankovní účet, a to do 30 dní.

7. Změna a zrušení kurzu

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín konání kurzu nebo zrušit kurz v těchto případech:
  • nejpozději 3 dny před konáním kurzu není kurz obsazen minimálním počtem účastníků, tj. 8 osobami;
  • poskytovatelnebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky (např. protipandemická opatření apod.) zajistit vedení kurzu.
 2. V případě, že poskytovatel bude nucen zrušit kurz, zavazuje se zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se poskytovatel zavazuje v případě zrušení kurzu nabídnout zákazníkovi náhradní termín pořádání kurzu či vrátit částku za celou hodnotu kurzu dle volby zákazníka. V případě vrácení peněz mu bude cena kurzu vrácena do 14 pracovních dnů zpět na jeho účet.
 3. V případě, že se zákazník nebude moci kurzu zúčastnit, zavazuje se zákazník bezodkladně poskytovateli tuto skutečnost sdělit písemně /  e-mailem, případně telefonicky na čísle 251 095 550.
 4. Pokud skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí méně než 3 pracovní dny před plánovaným datem konání kurzu nebo v den konání kurzu, je tato služba  považována za uskutečněnou a zákazník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Zákazník v takovéto situaci může za sebe poslat náhradníka.
 5. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu.

8. Odpovědnost za škodu

 1. Účastníci kurzu jsou povinni odkládat své věci na místě k tomu v provozovně určeném (věšák). Poskytovatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí, jejichž hodnota je v zřejmém nepoměru s hodnotou věcí, které má průměrný spotřebitel běžně u sebe nebo při sobě. V ostatních případech neodpovídá poskytovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

9. Reklamace kurzu

 1. Pro případ, že kurz neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí kurzu a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s občanským zákoníkem.
 2. Vada je poskytovatelem odstraněna zejména umožnění-li bezplatnou účast zákazníka na jiném kurzu, případně poskytne-li slevu z ceny kurzu či úplným vrácením ceny kurzu.

10. Ochrana osobních údajů

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy o poskytnutí kurzu. V případě, že zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.
 2. Vzhledem k povaze poskytovaných služeb zpracovává poskytovatel osobní údaje v rozsahu:
  • jméno a příjmení,
  • kontaktní e-mail,
  • telefonní číslo,
  • název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání (v případě zákazníka právnické osoby),
  • poznámku (volitelné).
 3. Správcem osobních údajů je poskytovatel kurzu, který zpracování provádí sám neautomatizovanými prostředky.
 4. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu 5 let po skončení kurzu, ledaže zákazník požádá dříve o jejich smazání. Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu, je-li to nutné pro daňovou či účetní evidenci.
 5. Bližší informace o ochraně osobních údajů a právech zákazníka jako subjektu údajů naleznete zde.
 6. Zákazník může ve webovém registračním formuláři zaregistrovat dalšího účastníka kurzu (dále jen „další účastník“). Zákazník v takovém případě přejímá odpovědnost za seznámení dalšího účastníka s těmito obchodními podmínkami a informací na ochranu osobních údajů.

11. Pořizování obrazových a zvukových záznamů

 1. Zákazník tímto uděluje poskytovateli svolení, aby v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, pokud se k tomu rozhodne, pořizoval obrazové a audiovizuální záznamy zákazníků z konání kurzu a bezplatně je uveřejňoval na webových stránkách www.brandexperiencecenter.cz a brandovém profilu sociální sítí BSH (Facebook, Instragram) v rámci propagace kurzu. Svůj souhlas může zákazník kdykoliv odvolat kontaktováním poskytovatele na níže uvedené kontaktní emailové adrese nebo ústně v průběhu konání kurzu.

12. Obchodní sdělení

 1. Poskytovatel je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Zákazník má možnost zasílání dalších obchodních sdělení odmítnout, a to v každém obchodním sdělení.

13. Obchodní sdělení

 1. Spory z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb mezi poskytovatelem a spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat vzájemnou dohodou, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitel může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu věcně příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: adr.coi.cz, emailová adresa: adr@coi.cz.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2020.

Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: BSH domácí spotřebiče s.r.o., se sídlem Radlická 350/107c, 158 00 Praha 5, adresa elektronické pošty: experiencecenter@bshg.com, telefon: +420 251 09 550.

V Praze 1. 9. 2020